logo

Frans Goossens Assurantiën
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl

 


Dienstenwijzer

Hieronder leest u precies waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke acties wij ondernemen om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dit document geeft u een helder beeld van wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

A. Wie zijn wij?
1. Frans Goossens Assurantiën is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten.
2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

B. Onze diensten
B1. Algemeen
1. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

B2. Specifiek
Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van:
1. schadeverzekeringen.
2. levensverzekeringen
3. hypotheken en financieringen (alleen nog beheer )
4. spaarrekeningen

C. Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u de juiste informatie te krijgen. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens dient u ons, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen dan een eventueel gewenste aanpassing verzorgen. Wij willen graag u als totaal relatie om het voor u zo eenvoudig en gemakkelijk te maken.

D. Onze bereikbaarheid
Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en is te bereiken onder telefoonnummer: 046-4 33 33 84. Ook kunt u ons een e-mail versturen naar info@fransgoossens.nl en wij zullen u dan zo spoedig contact met u opnemen.

E. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden, rechtstreeks aan de verzekeraar of aan ons. Bij het aangaan van de verzekering wordt dat aan u kenbaar gemaakt.

E1. Afspraken rondom premiebetaling
1. Het is belangrijk dat u de premies binnen 14 dagen na de premievervaldatum betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

F. Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn niet gebonden. Dat neemt niet weg dat wij met alle verzekeraars en banken zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten die wij kunnen aanbieden. Wel hebben wij diverse producten vergeleken op voorwaarden en prijs, daarnaast hebben wij ervaringen opgedaan waardoor wij wel een voorkeur hebben voor diverse maatschappijen. Vanwege snelle afwikkeling, prettige samenwerking, goede bereikbaarheid en ondersteuningen en voorlichting. Een lijst met namen van verzekeraars en banken waarmee wij samenwerken kunnen wij aan u toesturen als u dat wenst.

G. Hoe worden wij beloond?

G1. Beloning op basis van provisie bij schadeverzekeringen.
Wij ontvangen voor het afsluiten en beheren van uw schadeverzekeringen een provisie van de verzekeringsmaatschappij waar wij uw verzekering onderbrengen.
Onze provisie is nooit hoger dan gebruikelijk is in de markt.

G2. Beloning levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Hypotheken.
Vanaf 01-01-2013 geldt er een provisieverbod. Indien u een product via ons wilt afsluiten berekenen wij vaste tarieven. Voor het aangaan van onze werkzaamheden worden deze met u besproken.

H. Onze kwaliteit
1. Ingeschreven in het register van financiële dienstverleners van AFM onder nummer 12042875.
2. Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61750484.
3. Ingeschreven bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 300.015900.
4. In het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

I. Beëindiging relatie
1. U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij Frans Goossens Assurantiën totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

J. Klachten
1. Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u onder andere contact opnemen met de KiFiD (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening)waarbij wij zijn aangesloten onder nummer 300.001811